<<
>>

ПЛАН ЗАХОДІВ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН

Спалах заразних хвороб тварин спричиняє вагомі економічні збитки їх власникам та є небезпекою для інших тварин і людей, то­му служба ветеринарної медицини повинна вчасно та правильно поставити діагноз і провести всі заходи, щоб блокувати захворю­вання у первинному вогнищі та не допустити його поширення на інші території.

Ліквідація заразних захворювань є обов’язком державної, відомчої та приватної ветеринарної медицини. Щоб правильно та на належному рівні організувати і провести ветеринарні заходи, спрямовані на лікві­дацію конкретного захворювання, потрібно скласти науково-обґрунтований план із локалізації та ліквідації цієї інфекції.

Складаючи такий план, спеціалісти ветеринарної медицини ке­руються відповідними методичними вказівками, Законом України «Про ветеринарну медицину» та діючими інструкціями, які затвер­джені Державним комітетом ветеринарної медицини України. Тіль­ки планове проведення оздоровчих заходів дозволить за короткий термін з найменшими економічними втратами ліквідувати захворю­вання.

Після встановленого діагнозу на заразне захворювання (підтвер­дженого експертизою акредитованої лабораторії ветеринарної меди­цини або актом епізоотологічного обстеження господарства) районна (обласна) надзвичайна протиепізоотична комісія, залежно від масшта­бів поширення захворювання, розробляє і затверджує розпорядження та оголошує господарство (район) неблагополучним, у ньому вводять ветеринарно-санітарні обмеження або встановлюють карантин. План організаційно-господарських і ветеринарно-санітарних заходів з лікві­дації хвороби, який затверджується головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи області, є додатком до цього розпо­рядження.

План заходів із ліквідації заразного захворювання розробляється найчастіше головним лікарем ветеринарної медицини господарства, де виникло це захворювання або комісійно, з участю спеціалістів район­ної державної лікарні (управління) ветеринарної медицини та госпо­дарства.

Підписують цей план спеціалісти, які є відповідальними за проведення передбачених ним відповідних заходів, а саме: керівник господарства, головний лікар ветеринарної медицини господарства і головний зоотехнік та завідувачі ферм, а під час ліквідації зоонозного захворювання — головний лікар районної санепідемстанції. У деяких випадках до складу комісії можуть входити: представники управління (лікарні) ветеринарної медицини району, провідні вчені науково-дослідних або навчальних інститутів. Перед складанням плану з лікві­дації інфекційної хвороби тварин надзвичайна протиепізоотична комі­сія ретельно проводить епізоотологічне обстеження господарства і складає відповідний акт.

План організаційно-господарських і ветеринарно-санітарних заходів із ліквідації заразних хвороб (який називають календарним планом захо­дів оздоровлення господарства від заразного захворювання складаєть­ся за спеціальною схемою (яка наведена нижче), з урахуванням методи­чних вказівок, і включає дві частини: текстову та власне план.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник Білоцерківського районного управління державної ветеринарної медицини

___________ О. В. Вовкотруб

« 26 жовтня 2007 року.

П Л А Н

організаційно-господарських і ветеринарно-санітарних заходів із ліквідації лейкозу великої рогатої худоби в агрофірмі «Матюші» Білоцерківського району на 2007—2008 рр.

Коротка характеристика господарства

Агрофірма «Матюші» розташована за 17 км від районного центру, м. Біла Церква. Сполучення господарства з районним центром та ін­шими населеними пунктами району здійснюється автомобільними шляхами з асфальтовим покриттям доріг. За економічними показника­ми діяльності господарство є одним із кращих у районі. Має багатога­лузеву спеціалізацію своєї діяльності. Провідною галуззю є тваринни­цтво (молочне скотарство та племінне свинарство). У рослинництві спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних і кормових куль­тур. Зміна форми власності суттєво не вплинула на економічну діяль­ність господарства.

Більший негативний вплив на господарську діяль­ність мають природно-кліматичні умови цієї зони. Засушливе літо (2006 і 2007 рр.) не сприяло вирощуванню багатьох культур, що нега­тивно вплинуло на розвиток тваринництва.

На 1.10.2007 року в агрофірмі «Матюші» утримують: 1609 голів ВРХ, у т.ч. корів — 765, нетелей — 84, телиць парувального віку — 91, молодняку 6—12 місячного віку — 306, телят 2—4 місячного ві­ку — 228, молодняку до 2-місячного віку — 135 голів. Для утриман­ня такої кількості ВРХ в господарстві є молочнотоварна ферма, яка розташована з північної сторони, за 200 м від поселень мешканців села Матюші. Тваринницькі ферми (9 приміщень) побудовані за ти­повими проектами і відповідають ветеринарно-санітарним вимогам. Утримання корів і молодняку старше 4-місячного віку — прив’язне, з комплексною механізацією трудових процесів на фермах. Новонаро­джених телят до 20-денного віку утримують в індивідуальних буди­ночках, на майданчику біля ферми, а потім у окремому приміщенні по 10—12 тварин безприв’язно, у окремих клітках. Годують тварин тричі на добу. Забезпеченість кормами відповідає нормам. Вгодова­ність тварин середня і вище середньої. За кожною технологічною групою закріплено окремий обслуговуючий персонал. Доярки пра­цюють у дві зміни. Заробітна плата у тваринників висока, тому плин­ність кадрів відсутня.

Свиноферма розташована в іншій стороні села, за 2 км від молоч­нотоварної ферми. Для утримання 1436 свиней, а саме: 42 основних і 30 разових свиноматок, 7 кнурів, 392 поросят на відгодівлі, 284 поро­сят 2—4-місячного віку і 681 — підсисних поросят є чотири типових приміщення. Свиноферма має статус племінної, тому тут дотримують­ся ветеринарно-санітарних вимог як утримання, так і годівлі тварин. Утримання свиней у клітках, згідно з нормами для кожної вікової гру­пи. Годівля дворазова за відповідними раціонами. Цілковита забезпе­ченість свиноферми кадрами.

Комплектування стада ВРХ проводять тваринами, вирощеними в умовах господарства, після ретельного відбору.

Вибракування 10— 15 % корів проводять щороку.

На свинофермі проводять заміну лише кнурів. Закуповують тварин в інших племінних господарствах і піддають їх 30-денному карантинуванню в окремому приміщенні.

Територія МТФ і свиноферми повністю не огороджена. В’їзд (вхід) на територію ферм лише один через контрольно-пропускний пункт під контролем чергового, але є й інші шляхи проникнення на територію ферм.

Недоліком господарської діяльності у тваринництві є відсутність пасовищ і моціону для дійного стада тварин. Знезаражування трупів проводять шляхом їх переробки на м’ясо-кісткове борошно на утиль­заводі с. Пищики.

Епізоотичний стан

Агрофірму «Матюші» оголосили неблагополучною з лейкозу вели­кої рогатої худоби рішенням № 248 Білоцерківської районної держав­ної адміністрації від 5жовтня 2004 року за результатами серологічних досліджень (експертиза № 679 Білоцерківської районної державної ла­бораторії від 16.09.04 р.) і акта комісійного епізоотологічного обсте­ження господарства від 29.09.04 р. Діагноз на лейкоз було підтверджено у 2004 р., але інфікованих ВЛВРХ тварин виділяли і раніше. Упродовж трьох років (2004—2007) заходи проводилися відповідно до розробленого плану. Інфікованих тварин утримують на окремих фер­мах господарства. Керівництво господарства поставило за мету — лік­відувати лейкоз ВРХ упродовж 2007 —2008 рр., застосовуючи ІФА ді­агностику на РІД негативному поголів’ї і здачу на забій всіх інфікованих ВЛВРХ тварин.

ДИНАМІКА ВИДІЛЕННЯ ІНФІКОВАНИХ ВЛВРХ ТВАРИН ЗА 2005—2007 РР.
Роки і місяці досліджень Обстежено

тварин

(гол.)

Дослідже­но проб крові Виявлено хворих тварин
всього % у т. ч. корів %
2005 1260 3823 41 2,6 27 3,9
2006 1325 3458 26 1,62 16 2,0
2.03.2007 1284 1284 11 0,7 7 0,9
18.05.2007 1126 1126 6 0,4 3 0,4
24.08.2007 860 860 3 0,2 2 0,25
За

2007 разом

1284 3270 20 1,25 12 1,5

Для оздоровлення стада великої рогатої худоби від лейкозу в гос­подарстві необхідно провести організаційно-господарські і спеціальні ветеринарні заходи, що передбачені «Інструкцією з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу», яка затверджена Державним комітетом ветеринарної медицини України (наказ № 21 від 21 грудня 2007 року).

У текстовій частині плану необхідно дати коротку характеристи­ку господарства, а саме:

— назва господарства, його спеціалізація і природно-кліматичні умови даної зони;

— поголів’я тварин (за видами і віковими групами, у вигляді таб­лиці); технологія їх утримання;

— стан приміщень, забезпеченість кадрами тваринництва;

— порядок комплектування господарства тваринами;

— кормова база (потреба та забезпеченість за видами кормів — таблиця), повноцінність раціонів, водопостачання;

— ветеринарно-санітарний стан ферм (огороджена територія чи ні, наявність дезбар’єру), пасовищ, місць знезаражування трупів і приро­дних водоймищ.

Епізоотичний стан господарства

— які інфекційні захворювання реєстрували за останній рік на те­риторії господарства і району;

— обставини виникнення захворювання, за якого складається план;

— обгрунтованість діагнозу (якою лабораторією був встановлений діагноз на захворювання, дата і номер експертизи, які заходи вже про­водили).

Назва заходів Термін виконання Відповідальний за виконання Примітки
1 2 3 4
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗАХОДИ
Територію ферми повністю огородити До 24.09.07 Керівник
господарства, зав. фермою.
За в’їздом на територію ферми здійснювати належний Постійно Зав. фермою,
контроль гол. лікар вет.
мед.
гос-ва.
Дезбар’єр привести до робочого стану, забезпечити дез- На період -п-
інфекційними розчинами неблагополучия
Забезпечити роботу санпропускника, обладнати параформалінову камеру -II- -п-
У господарстві заборонити:

а) вивіз дорослої великої рогатої худоби для племінних і

-II- -п-
товарних цілей;
б) перегрупування тварин без дозволу головного лікаря -II- -п-
ветмедицини гос-ва;

в) доступ на неблагополучну ферму сторонніх осіб і

-II- -п-
транспорту;

г) використання для харчування людей і годівлі тварин

-II- -п-
молока, одержаного від хворих на лейкоз тварин
Утримувати у належному ветеринарно-санітарному стані тваринницькі приміщення, територію ферм і дезкилимки -II- -п-
Проводити санітарний день на фермі 1 раз на тиждень Гол. лікар, зав. фермою

Назва заходів Термін виконання Відповідальний за виконання Примітки
1 2 3 4
Закріпити за неблагополучною щодо лейкозу фермою постійний обслуговуючий персонал і транспортні засоби На період неблагополучия Зав. фермою
Забезпечити повноцінну годівлю тварин і утримувати їх за статево-віковими групами Постійно Гол. зоотехнік
Два рази на рік проводити поточний ремонт тваринниць­ких приміщень з наступною дезінфекцією Згідно з планом Гол. зоотехнік, зав. фермою
Проводити дератизацію у тваринницьких приміщеннях 2 рази на місяць Гол. лікар, зав. фермою
Упорядкувати нумерацію тварин на фермах До 30.09.07 Гол. зоотехнік, зав. фермою
Забезпечити пастеризацію молока від РІД (+) корів в умовах господарства На період неблагополучия Керівник гос­подарства, зав. фермою

II. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ
Провести серологічне (РІД) дослідження на лейкоз вели­кої рогатої худоби старше 6-місячного віку До 25.09.07 Гол. лікар
РІД-негативне поголів’я великої рогатої худоби залиши­ти у приміщеннях ферм № 1 — № 6 (після попередньої механічної очистки і дезінфекції тваринницьких примі­щень, інвентарю тощо) До зняття обмежень Гол. лікар, зав. фермою
РІД-позитивне поголів’я великої рогатої худоби розміс- До зняття Зав. фермою,
тити у приміщенні № 7 і № 8 обмежень гол. лікар

Молоко від РІД (+) корів піддавати пастеризації Постійно Зав. фермою,
РІД-негативних тварин ферм № 1—6, піддавати сероло­гічним дослідженням

Молодняк, одержаний від РІД-негативних тварин, утри­мувати ізольовано на фермі № 6

Через кожні ЗО—45 днів

До зняття обмежень

гол. лікар Гол. лікар

Гол. лікар, зав. фермою

Молоко від РЩ (-) корів вивозити на молокопереробні підприємства без попередньої обробки Постійно Зав. фермою
Тварин ферм № 7 і№ 8 (старше 1 року) досліджувати ге­матологічно 1 раз на рік Гол. лікар
Гематологічно хворих ізолювати і здати на забій За 15 днів після виявлення Гол. лікар
Тварин ферми № 7 і № 8 після господарського викорис­тання здати на забій. Заміну стада проводити телицями ферми № 5 До зняття обмежень Гол. лікар, гол. зоотехнік
Все РЩ-негативне поголів’я ВРХ піддавати дослідженню ІФА методом, до отримання двох підряд негативних ре­зультатів До зняття обмежень Гол. лікар
Після виведення всіх РЩ-позитивних тварин і отримання двох підряд, з інтервалом 30-45 днів, негативних резуль­татів під час серологічного дослідження по всій групі тварин ферм № 1 -№ 6 вважати оздоровленими від лей­козу До зняття обмежень Гол. лікар

ПІДПИСИ:

Керівник господарства (П.І.Б.)

Головний лікар ветмедицини господарства (П.І.Б.)

Головний зоотехнік господарства (П.І.Б.)

Завідувач МТФ (П.І.Б.)

Динаміка захворювання і загибелі тварин

За інфекційних хвороб з гострим перебігом динаміку захворювання тварин показують по днях, у вигляді таблиці (з дня виникнення захво­рювання до підтвердження діагнозу), а за хронічних захворювань дані відображають за кожен рік або щомісячно за останні роки. Показують, які оздоровчі заходи проводилися в господарстві та на основі якого документа розроблений план (посилання на діючу інструкцію, коли і ким вона затверджена).

Власне план складається за наведеною схемою, в якій передбача­ються такі графи: назва заходів, терміни виконання, відповідальні ви­конавці і примітки.

Власне план включає три розділи:

1. Організаційно-господарські заходи.

2. Ветеринарно-санітарні заходи.

3. Заходи з охорони людей (за зоонозів).

Основним організатором і виконавцем плану є головний лікар ве­теринарної медицини господарства.

З метою підвищення відповідальності посадових осіб за виконання плану оздоровчих заходів у господарствах видається наказ, де вказу­ються основні положення плану і відповідальні виконавці за кожний захід.

Періодично головним державним інспектором ветеринарної меди­цини району здійснюється контроль за виконанням плану оздоровлен­ня господарства з обов’язковим складанням акта (за хронічних інфек­цій — не рідше двох разів на рік) і розглядом його на загальних зборах господарства.

За необхідності головний державний інспектор ветеринарної меди­цини району щорічно розробляє доповнення до плану, яке затверджує надзвичайна протиепізоотична комісія району.

У разі виконання плану заходів щодо оздоровлення господарст­ва від заразного захворювання надзвичайна протиепізоотична комі­сія проводить ретельне епізоотологічне обстеження господарства стосовно зняття карантину. На підставі акта епізоотологічного об­стеження головний державний інспектор ветеринарної медицини району розробляє проект розпорядження про зняття обмежень (ка­рантину) з господарства і оголошення його благополучним щодо заразного захворювання. Після прийняття розпорядження надзви­чайною протиепізоотичною комісією даного району господарство вважається оздоровленим.

Завдання 3. Розробити план організаційно-господарських та ве­теринарно-санітарних заходів з ліквідації заразної хвороби в госпо­дарстві за наведеною схемою згідно із завданням.

<< | >>
Источник: Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів. 2010

Еще по теме ПЛАН ЗАХОДІВ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН:

 1. Лептоспіроз
 2. Кампілобактеріоз (вібріоз)
 3. Чума великої рогатої худоби
 4. Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби
 5. Американський гнилець
 6. ОБ'ЄКТИ ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ
 7. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ
 8. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 9. ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 10. ПЛАН ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ
 11. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАРАЗНИХ ХВОРОБ
 12. ПЛАН ЗАХОДІВ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН
 13. Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин
 14. Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин
 15. Інструкція про заходи з профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу
 16. Інструкція щодо заходів з профілактики та боротьби з хламідіозом сільськогосподарських тварин
 17. Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з ензоотичним енцефаломієлітом (хворобою Тешена) свиней