<<
>>

Основні поняття дисципліни

Оскільки психологи знаходять все більше і більше механізмів впливу на поведінку людини, природним чином постає питання етичності подібного роду впливів на іншу людину. Одні вважають, що це обмежує свободу особистості.
Інші заявляють, що з допомогою обумовлення наш світ стане кращим, оскільки люди не будуть здійснювати небажаних та егоїстичних вчинків, і бачатимуть у можливості цілеспрямованої зміни поведінки важливий крок вперед у рішенні психологічних проблем (Хілл, 1985).

До основних понять дисципліни відносяться такі:

- кодекс – це сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у певному суспільстві; збірник правил, інструкцій, що регулюють певну галузь діяльності, спортивних змагань тощо; єдиний систематизований законодавчий акт, у якому містяться норми права, що регулюють певну галузь суспільних відносин [8];

- етика (від грецьк. етос, що ще у Гомера означало місце перебування, спільне житло, згодом почало переважати інше значення – звичай, вдача, характер, чесноти, той, що стосується моральності) – наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей; норми поведінки, сукупність моральних правил якого-небудь класу, суспільної організації, професії й т.ін. (лікарська етика) [7, c.15];

- етичний кодекс психолога – нормативний акт, який виступає гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, яка здійснюється в залежності від спеціалізації та сфери інтересів; сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві та регулюють його життєдіяльність [1].

Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності.

– практичний психолог – фахівець з психології, практичний діяч у галузі психології; особа, яка має спеціальну психологічну освіту, підтверджену державним дипломом і яка представляє науково-дослідну, навчальну, виробничу, лікувальну, кооперативну чи іншу організацію (див.

додаток А);

– замовник – керівник державної чи кооперативної організації чи приватна особа, яка звернулася до психолога за консультацією психологічного характеру, ознайомлена з правилами і принципами роботи психолога і яка погоджується з ними. У ролі замовника може виступати і сам психолог, якщо йому необхідно здійснити психокорекційний вплив на основі результатів дослідження, і досліджуваний, якщо на основі результатів дослідження він має намір здійснювати у тій чи іншій формі самовдосконалення (аутотренінг та ін.) [3, с.152];

– досліджуваний – особа, яка погодилася бути об’єктом психологічного дослідження в особистих, наукових, виробничих, чи соціальних інтересах; умовне позначення людини, яку консультують, навчають, тренують, хворої людини, чи такої, яку обрали, атестують або анкетують і тестують для наукових досліджень [4];

– користувач – людина, яка отримує від психолога необхідну психологічну інформацію;

– клієнт – людина, яка передає психологу знання про себе чи інших людей, при цьому вона не вважає себе відповідальною за зміст цієї психологічної інформації [3, c.152];

– мораль – система поглядів та уявлень, норм й оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості [8];

– етикет – установчі норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві;

– цінність – це позитивна чи негативна значимість об’єктів оточуючого світу чи символів, пов’язаних з ними, для суб’єкта пізнання і діяльності, яка визначається їх зв’язком з життєдіяльністю людини [6, с.662];

– вільний розвиток людини – процес кількісних та якісних змін, який нічим не обмежується, якому ніщо і ніхто не заважає;

– свобода – відсутність гноблення, утиску й обмежень у суспільно-політичному житті; життя, існування і т. ін. без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд; можливість діяти без заборон і перешкод у якій-небудь галузі;

– індивідуальність (від лат.

indiduum – неподільне) – сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідів [6, c.219];

– відповідальність – особливо важливе, серйозне, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків;

– толерантність – поблажливість, терпимість до чиїх-небудь думок, поглядів, вірувань, способу життя, поведінки, цінностей тощо;

– компетентність – добра обізнаність у певній галузі;

– захист інтересів клієнта – відстоювання, оборона тверджень, суджень, думок клієнта;

– конфіденційність – те, що не підлягає розголосові;

– етичні правила психологічних досліджень – дотримання у процесі психологічних досліджень етичних норм та принципів;

– кваліфікована пропаганда психології – компетентне поширення, постійне і глибоке роз’яснення психологічних ідей, поглядів, знань;

– професійна кооперація – форма організації праці, при якій кілька психологів-професіоналів беруть участь у тому самому процесі або в різних, але пов’язаних між собою процесах праці; спільна дія;

– професійна етика психолога – це реалізація психологом у своїй діяльності специфічних моральних вимог, норм поведінки як у взаємостосунках з колегами, науковим співтовариством, так і досліджуваними, респондентами, особами, які звернулися за психологічною допомогою; сукупність моральних норм, які визначають відношення людини до свого професійного обов’язку та регулюють відносини людей у трудовій сфері. Змістом професійної етики є кодекси поведінки, які визначають певний тип моральних взаємовідносин між людьми і способи обґрунтування даних кодексів [4].

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме Основні поняття дисципліни:

 1. Вступ
 2. Предмет, функції та завдання дисципліни
 3. Основні поняття дисципліни
 4. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
 5. Модуль - контроль (підсумковий)
 6. Виникнення і розвиток військової психології
 7. Військова психологія в структурі сучасної психології
 8. Загальна характеристика особистості
 9. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
 10. Методи емпіричного психологічного дослідження
 11. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
 12. Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»
 13. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України про виховну роботу і МПЗ
 14. Історичні аспекти порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями
 15. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин
 16. Характерні особливості учбової діяльності
 17. Формування особистості молодшого школяра
 18. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці