<<
>>

Модуль - контроль (підсумковий)

Модуль 1

1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни.

2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога».

Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності.

3. Розкрийте міждисциплінарні зв’язки дисципліни. Чи можна говорити про зв’язок етики та психології?

4. Дайте характеристику історії становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Назвіть та дайте стислу характеристику іншим документам етичної спрямованості, які регулюють діяльність психолога.

5. Як Ви розумієте поняття «психологічна деонтологія»? Вкажіть основні напрямки психологічної деонтології.

6. Проаналізуйте рівні розгляду етичних проблем у психології.

7. У чому полягає суть головного «етичного парадоксу психології»?

8. Охарактеризуйте поняття «цінності» та «ціннісні орієнтації». Наведіть класифікацію цінностей у психології. Які професійні цінності, на Вашу думку, визначають діяльність психолога сьогодні?

9. Розкрийте основні підходи до розуміння цінностей. У чому полягає головний етичний орієнтир психолога-практика?

10. Проаналізуйте загальнолюдські цінності у роботі психолога. Які підходи до їх розуміння виділяють у психології? У чому полягає суть головного етичного орієнтиру?

11. Поясніть співвідношення між суспільними, професійними та індивідуальними цінностями. Покажіть на прикладах, як реалізуються цінності у роботі практичного психолога.

12. Які професійні цінності практичного психолога визначатимуть, на Вашу думку, його діяльність в Україні найближчим часом?

13. Окресліть проблему моралі та моральності у психології. У чому сучасна психологія вбачає психологічне підґрунтя моральності особистості?

14. Розкрийте основні напрями діяльності практичного психолога та етичні проблеми, пов’язані з ними.

Чи впливають особистісні риси психолога на вирішення етичних проблем? Охарактеризуйте особистісні риси, необхідні для здійснення ефективної діяльності психологом.

15. Які Ви знаєте категорії моральної свідомості? Яке вони мають значення у професійній діяльності психолога?

16. Що таке моральна референція особистості? Чи впливає вона на практичну діяльність психолога?

17. Що таке моральні норми? Назвіть загальні (фундаментальні) та ситуаційні норми, на які повинен орієнтуватися у своїй роботі психолог.

18. Дайте визначення морального ідеалу. Яке значення моральний ідеал має у житті та діяльності психолога?

19. Охарактеризуйте мораль як соціально-психологічний феномен. У чому полягає моральна референція особистості психолога?

20. Охарактеризуйте моральність як стрижень особистості та її роль у професійній діяльності практичного психолога.

21. Дайте характеристику совісті як внутрішньому регулятору соціальної активності психолога.

22. Охарактеризуйте спілкування, комунікацію та діалог, покажіть відмінність між цими поняттями й охарактеризуйте моральні проблеми, які виникають у їх процесі.

23. У чому полягає етика спілкування? Які Ви знаєте моральні виміри спілкування?

24. У чому полягає суть парадигми спілкування у сучасній культурі?

25. Проаналізуйте проблему конфліктів у професійній діяльності психолога. Наведіть найбільш ефективні шляхи їх запобігання та вирішення.

26. Що таке асертивна поведінка? Окресліть її роль у діяльності психолога.

27. Охарактеризуйте мовну культуру як елемент професійної етики практичного психолога.

28. Дайте характеристику «бар’єрам» спілкування у взаємодії типу «психолог-клієнт». Окресліть шляхи їх подолання.

Модуль 2

29. Дайте характеристику основним етичним проблемам та «звабам» практичної психології. Як, на Вашу думку, їх можна подолати?

30. Охарактеризуйте синдром емоційного згоряння у роботі практичного психолога.

Дайте рекомендації, які б запобігали виникненню подібної професійної деформації. Чи пов’язане це явище з етичними нормами та стандартами?

31. Дайте аналіз етичним проблемам типу «психолог-клієнт», «психолог-психолог», «психолог-замовник», «психолог-адміністрація».

32. Проаналізуйте основні етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психолога.

33. Дайте характеристику основним етичним протиріччям у роботі практичного психолога.

34. Як Ви розумієте поняття «етичний принцип»? Окресліть основні рівні етичних принципів.

35. Охарактеризуйте основні етичні принципи та правила роботи практичного психолога.

36. Дайте характеристику основних етичних принципів. Як визначаються професійні межі у стосунках з клієнтом? Які етичні принципи допомагають психологу встановити такі межі?

37. Охарактеризуйте етичні стандарти роботи психолога.

38. Які Ви можете назвати норми професійної етики для розробників та користувачів психодіагностичних методик? Охарактеризуйте їх.

39. Дайте характеристику загальним етичним принципам психодіагностичного дослідження.

40. Назвіть та охарактеризуйте вимоги до розробників тестів. Які з них, на Вашу думку, порушуються найчастіше?

41. Охарактеризуйте вимоги до психолога-користувача.

42. Проаналізуйте вимоги, які ставляться до спеціалістів-непсихологів.

43. Охарактеризуйте зміст і структуру Етичного кодексу психолога, прийнятого в Україні.

44. Проаналізуйте проблему відповідальності практичного психолога. Які види відповідальності практичного психолога Ви знаєте?

45. Проаналізуйте проблему відповідальності практичного психолога. Чи несе психолог кримінальну відповідальність?

46. Розкрийте проблему компетентності у роботі практичного психолога.

47. Охарактеризуйте проблему конфіденційності у роботі психолога. Яка відповідальність лягає на психолога при розголошенні інформації психологічного характеру про досліджуваного/клієнта?

48. Розкрийте положення розділу «Кваліфікована пропаганда психології».

49. Охарактеризуйте положення розділу «Професійна кооперація».

50. Дайте характеристику основним етичним правилам психологічних досліджень.

51. У чому полягає суть розділу «Захист інтересів клієнтів»?

52. Окресліть роль професійних асоціацій у вирішенні проблем, пов’язаних з професійною етикою практичного психолога.

53. Дайте характеристику етичним стандартам психолога, прийнятим Американською психологічною асоціацією (1963).

54. Охарактеризуйте професійний кодекс етики для психологів (Бонн, ФРН, 1990).

Порівняйте його положення з основними положеннями етичного кодексу психолога в Україні (Київ, 1990).

55. Розкрийте сутність соціальних та етичних аспектів психодіагностики. Охарактеризуйте етичний кодекс психолога-діагноста.

56. Дайте характеристику основним етичним принципам, на яких ґрунтується етичний кодекс психолога-діагноста. Назвіть та коротко охарактеризуйте основні його розділи.

57. Поясніть, на чому має ґрунтуватися прийняття етичного рішення в практичній діяльності психолога.

58. Який алгоритм має застосувати практичний психолог при прийнятті рішення з огляду на професійні цінності, етичні принципи, етичний кодекс, законодавство.

59. Охарактеризуйте етичні стандарти психолога, прийняті у 1987 р. в Мадриді.

60. Дайте характеристику основним цінностям та принципам консультування та психотерапії. Які з них, на Вашу думку, за певних ситуацій спеціаліст може порушити?

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме Модуль - контроль (підсумковий):

  1. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
  2. Модуль - контроль (підсумковий)