<<
>>

Критерії оцінювання

Знання студентів оцінюються за такими критеріями

:

Набравши не менше 30 балів за додаткові види роботи, студент може отримати іспит автоматично.

Мінімальна кількість балів для отримання іспиту – 60.

Якщо студент набирає 60 балів при поточному контролі, то він може отримати залік, який у системі ECTS, відповідає рівню E («3» – задовільно). Для отримання заліку вищого рівня студент здає залік.

Якщо студент набрав менше 35 балів за весь курс, він не допускається до складання іспиту чи заліку.

А – «відмінно» – якщо студент набрав 90-100 балів, глибоко і всебічно знає зміст курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

В, С – «добре» – коли студент набрав 75-89 балів, твердо знає курс і рекомендовану літературу. Добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

D, E – «задовільно» – якщо студент набрав 60-74 бали, в основному знає курс, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено почувається, виконуючи практичні завдання, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом.

FX – «незадовільно» з можливістю перескладання – коли студент набрав 35-59 балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу курсу, не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Часто пропускав лекції та практичні заняття.

F – «незадовільно» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 1-34 бали, не опанував зміст курсу, не знає загальної літератури курсу, не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє загальногуманітарне та наукове мислення, практичними навичками не володіє. Часто пропускав лекції та практичні заняття.

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме Критерії оцінювання:

 1. ПРОТИВІРУСНІ ВАКЦИНИ
 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 3. Діагностика рівня здоров'я за резервами біоенергетики
 4. Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
 5. Критерії оцінювання
 6. Методи емпіричного психологічного дослідження
 7. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
 8. Формування батареї тестів при професійному відборі
 9. Мотивація суїцидальної поведінки військовослужбовців
 10. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
 11. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
 12. Побутова діяльність у дошкільному віці